1     2     3     4     5     6  
 
วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

สตท.4 เยี่ยมชมและประเมินครูบัญชีดีเด่นปี 2553                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (นางปนัดดา  ทองเหลือง  ประธานคณะทำงาน)  นำคณะทำงานประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2553  เยี่ยมชมและประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม  ระดับจังหวัด ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแต่ละสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
                 เมื่อวันที่  15-16  มกราคม  2553   นางปนัดดา  ทองเหลือง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  ไปเยี่ยมชมและประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด  ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด  ได้แก่  นายอาวรณ์  ศรีศิลป์ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ)  นายวาสนา  อภัยโคตร (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี)  นางประยูร  กาญจนารี (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ)           นางวรรณี  ปัททุม (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร)  นางมิรินทร  โคตรพัฒน์ ( สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์)  นายทอง  สิงห์สุขุม (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด)  และ  นายเริ่ม  ชูรัตน์   (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร)  และสรุปผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับภาค  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  สาขาบัญชีฟาร์ม  ระดับภาค  ประจำปี 2553  เป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  เข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป
ค้นหา

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th