วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

สตท.4 เยี่ยมชมและประเมินครูบัญชีดีเด่นปี 2553                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (นางปนัดดา  ทองเหลือง  ประธานคณะทำงาน)  นำคณะทำงานประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2553  เยี่ยมชมและประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม  ระดับจังหวัด ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแต่ละสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
                 เมื่อวันที่  15-16  มกราคม  2553   นางปนัดดา  ทองเหลือง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  ไปเยี่ยมชมและประเมินข้อมูลคุณสมบัติและผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด  ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด  ได้แก่  นายอาวรณ์  ศรีศิลป์ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ)  นายวาสนา  อภัยโคตร (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี)  นางประยูร  กาญจนารี (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ)           นางวรรณี  ปัททุม (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร)  นางมิรินทร  โคตรพัฒน์ ( สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์)  นายทอง  สิงห์สุขุม (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด)  และ  นายเริ่ม  ชูรัตน์   (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร)  และสรุปผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับภาค  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  สาขาบัญชีฟาร์ม  ระดับภาค  ประจำปี 2553  เป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4  เข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป
 
 
 

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th