วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "
 

 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ถ่ายทอดโปรแกรมระบบการตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี
3. ถ่ายทอดระบบสารสนเทศสำนักงาน (Back Office) และ ระบบเครือข่ายแก่บุคลากรของกรม
4. ติดตาม ดูแลและให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่อง การ Quality Data ระบบเงินให้กู้โดยกระบวนการ Cleansing
 
โปรแกรมสมาชิกและหุ้น 1.9
แก้Error_Update_T_contrac (18/05/2559)
แก้ไขโปรแกรมสมาชิกและหุ้น 1.9 (เบื้องต้น) (17/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
โปรแกรมเงินรับฝาก
การพิมพ์สมุดเงินฝาก เป็นปีคริสศักราช ไม่เป็นปีพุทธศักราช (16/01/2560)
โปรแกรมฯไม่สามารถปิดวันทำการได้ (02/01/2560)
ข้อมูลยอดยกมาที่นำเข้าจาก Excel ฟ้อง รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ (14/11/2559)
เมนูรายงาน ยอดคงเหลือเงินรับฝาก ไม่เท่ากับ เมนูรายงาน 2.5 สรุปยอดคงเหลือเงินรับฝาก (10/08/2559)
การกำหนดค่ารักษาบัญชี (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
โปรแกรมระบบสินค้า
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมระบบสินค้า 2.2 (07/03/2560)
สินค้าคงเหลือในหมายเหตุออกยอดผิดพลาด (17/05/2559)
แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า 2.2 (เบื้องต้น) (17/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
โปรแกรม GL
สาขา รายงานงบดุล แสดงหน้าว่างเปล่า (14/03/2560)
รายงานงบดุล หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงหน้าว่างเปล่า (14/03/2560)
การแสดงตัวอ่านภาษาไทยไม่สัมพันธ์กับตัวเลข (16/01/2560)
แก้ ActiveX controls and plug-ins (17/05/2559)
วิธีการติดตั้ง GL2 หลายๆ สหกรณ์บนเครื่องเดียว (17/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
เมนู Ttn_370 ไม่สามารถโอนภาระหนี้ให้ผู้คำประกันได้ (09/11/2561 15:07:33)
อ่านทั้งหมด     
โปรแกรม ACL
การรวมค่าของสมาชิกหลายๆ สัญญาจากไฟล์ EXCEL (01/07/2562)
การเลือกตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม ACL (01/07/2562)
อ่านทั้งหมด     
FONTSIZE

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวสาร

 • ข่าวประกาศ
 • Clipping Online
 • แจ้งข่าวประจำวัน
 • บทความน่าสนใจ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มัลติมีเดีย

 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • วารสาร กตส.
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • E-Service

 • ศูนย์วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินสหกรณ์แห่งชาติ NCEFIC
 • แจ้งเรื่อง/ร้องทุกข์
 • เว็บบอร์ด
 • KNOWLEDGE MANAGEMENT
 • CALL CENTER 0 2016 8888
 • บริการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
  ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร . 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสาร. 0-4532-2362
  http://region4.cad.go.th Email : auddiv4@cad.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ © Copyright 2002 by auddiv4 Cooperative Auditing Office
   
   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel